Pagina afdrukken
Terug naar normale weergave
UMCGMedische Oncologie
Laatst gewijzigd: 18-12-19

EORTC-1709-BTG

Een fase III-onderzoek naar Marizomib in combinatie met standaardbestraling met Temozolomide versus alleen standaardbestraling met Temozolomide bij patiŽnten met pas gediagnosticeerd glioblastoom.

Protocolnummer: 
Eudract nummer:2017-003908-50  
METc nummer: 
Onderzoekscode: 

Samenvatting

Dit is een multicentrisch, gerandomiseerd, gecontroleerd, open-label fase III superioriteitsonderzoek met een regel van vroegtijdige beŽindiging voor futiliteit. Wanneer ze het informatie- en toestemmingsformulier ondertekend hebben en het in aanmerking komen van de patiŽnt bevestigd is, worden patiŽnten in een verhouding van 1:1 gerandomiseerd naar de experimentele groep (toevoeging van marizomib aan de standaardbehandeling) of naar de standaardgroep.

Experimentele groep: standaard bestraling (60 Gy in 30 fracties over 6 weken) + TMZ 75 mg/m2 p.o. dagelijks gedurende 6 weken (tijdens bestraling) en dosis marizomib (MRZ) van 0.8 mg/m2 i.v. op dag 1, 8, 15, 29 en 36. Dat wordt na een pauze van 4 weken gevolgd door maximaal 6 cycli onderhoud met TMZ 150-200 mg/m2 p.o. op dag 1-5 van een 28-daagse cyclus en maximaal 18 cycli onderhoud met MRZ-behandeling (0.8 mg/m2 i.v.) op dag 1, 8, 15 van een 28-daagse cyclus tot ziekteprogressie, onaanvaardbare toxiciteit of intrekking van de toestemming.

Standaardgroep: standaard bestraling (60 Gy in 30fracties over 6 weken) + TMZ 75 mg/m2 p.o. dagelijks gedurende 6 weken (tijdens bestraling), en daarna (na een pauze van 4 weken) maximaal 6 cycli onderhoud met TMZ 150-200 mg/m2 p.o. op dag 1-5 van een 28 daagse cyclus.

Alle patiŽnten hebben regelmatige opvolging met MRI, 4 weken na het einde van de bestraling, en daarna om de 8 weken tot progressie.

De primaire doelstelling van dit onderzoek is de totale overleving vergelijken tussen patiŽnten die marizomib krijgen in combinatie met standaardbehandeling (temozolomide (TMZ) met gelijktijdige bestraling (RT), gevolgd door onderhoudstherapie met TMZ: TMZ/RT  TMZ) en patiŽnten die enkel standaardbehandeling krijgen (TMZ/RT  TMZ). De toetsingsstrategie is gedefinieerd om deze doelstelling met een adequaat statistisch onderscheidingsvermogen te beoordelen bij zowel de hele populatie als de subgroep van patiŽnten met niet-gemethyleerd MGMT (O-6-methylguanine-DNA methyltransferase).

Secundaire doelstelling is progressievrije overleving (PFS) vergelijken in de twee behandelingsgroepen bij de hele populatie. Verdere doelstellingen zijn:

 • De veiligheid en verdraagbaarheid beoordelen van marizomib in combinatie met TMZ/RT  TMZ;
 • De neurocognitieve functie en kwaliteit van leven beoordelen van patiŽnten die met deze benadering behandeld worden;
 • Descriptief en correlatief translationeel onderzoek.

Inclusiecriteria

 • Histologisch bevestigd pas gediagnosticeerd glioblastoom (WHO graad IV);
 • Tumorresectie (volledig of gedeeltelijk), of enkel biopsie;
 • Beschikbaarheid van een FFPE tumorblokje of 24 ongekleurde objectglaasjes voor MGMT-analyse;
 • PatiŽnt moet geschikt zijn voor standaard TMZ/RT  TMZ;
 • Karnofsky performance score (KPS) ≥ 70;
 • Hersteld van de effecten van chirurgie, postoperatieve infectie en andere (eventuele) complicaties van een operatie;
 • De patiŽnt is minstens 18 jaar op de dag dat hij/zij het informatie- en toestemmingsformulier ondertekent;
 • Stabiele of dalende dosis steroÔden sinds minstens 1 week vůůr inclusie;
 • De patiŽnt heeft een levensverwachting van minstens 3 maanden;
 • PatiŽnt heeft een MRI van de hersenen gehad binnen 14 dagen vůůr randomisatie maar na de interventie (resectie of biopsie);
 • Vruchtbare vrouwen moeten een negatieve zwangerschapstest op urine of serum hebben binnen 7 dagen vůůr de eerste dosis onderzoeksbehandeling;
 • Vruchtbare patiŽnten moeten akkoord gaan om in de periode met onderzoeksbehandelingen en minstens 6 maanden na de laatste onderzoeksbehandeling adequate anticonceptiemaatregelen te gebruiken, zoals gedefinieerd door de onderzoeker. Een zeer effectieve methode voor de anticonceptie is gedefinieerd als die methoden die leiden tot een laag faalpercentage (d.w.z. minder dan 1% per jaar) wanneer deze consequent en correct gebruikt wordt. PatiŽnten moeten akkoord gaan met het niet doneren van sperma tijdens de studie en tot 6 maanden na de laatste dosering van studie medicatie.
 • Vrouwen die borstvoeding geven, moeten ermee akkoord gaan de borstvoeding stop te zetten vůůr de eerste dosis onderzoeksbehandeling en tot 6 maanden na de laatste onderzoeksbehandeling;
 • Het vermogen om de vereisten voor het onderzoek te begrijpen, schriftelijke geÔnformeerde toestemming te geven evenals toestemming tot gebruik en verspreiding van beschermde gezondheidsinformatie en ermee akkoord gaan de onderzoeksbeperkingen na te leven en naar de verplichte beoordelingen te komen;
 • Schriftelijke informatie en toestemming in overeenstemming met ICH/GCP en nationale/lokale regelgeving moet voorafgaand aan registratie/randomisatie van de patiŽnt worden gegeven.

Exclusiecriteria

 • PatiŽnten met gekende IDH-mutatie (IDH-mutatietest moet gedaan worden bij jongere patiŽnten of bij patiŽnten met tumoren met atypische kenmerken);
 • Eerdere behandeling voor glioblastoom, behalve chirurgie; eerdere RT op de hersenen en/of eerdere chemotherapie voor glioom van een lagere graad. Plaatsing van een BCNU-wafel tijdens de operatie is niet toegestaan;
 • Bekende overgevoeligheid voor ťťn van de bestandsdelen van het IV infuus;
 • Voorgeschiedenis van trombotische of hemorragische beroerte of myocardinfarct in de afgelopen 6 maanden;
 • Congestief hartfalen (New York Association klasse III of IV), symptomatische ischemie, geleidingsafwijkingen die niet onder controle geraken met conventionele ingrepen, en myocardinfarct binnen 6 maanden vůůr de eerste dosis;
 • Gelijktijdige ernstige of ongecontroleerde medische ziekte (bv. actieve systemische infectie, diabetes, hypertensie, kransslagaderaandoening, psychiatrische aandoening) die naar de mening van de onderzoeker de veiligheid van de patiŽnt in het gedrang zou kunnen brengen of waardoor de patiŽnt het onderzoek niet zou kunnen afronden;
 • Bekende geschiedenis van een actieve Hepatitis B (positief voor HBV oppervlakte antigenen) of Hepatitis C (HCV RNA wordt aangetoond [kwalitatieve PCR];
 • Bekend met Humaan ImmunodeficiŽntie virus (HIV) (positief voor HIV-1/2 antilichamen);
 • Eerdere of twee invasieve kwaadaardigheid, behalve niet-melanome huidkanker, volledig gereseceerde baarmoederhals- of prostaatkanker (met PSA minder dan of gelijk aan 0.1 ng/ml), of andere kanker waarvoor de proefpersoon mogelijk genezende behandeling gekregen heeft binnen 3 jaar vůůr opname in het onderzoek;
 • Aanwezigheid van een psychologische, sociologische, geografische of familieomstandigheid die de naleving van het onderzoeksprotocol en het opvolgingsschema kan belemmeren, dergelijks omstandigheden moeten met de patiŽnt worden besproken vůůr registratie in het onderzoek.

StudiecoŲrdinator

Dr. A.M.E. Walenkamp
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: a.walenkamp@umcg.nl

Kuurlijsten

Dagcentrumlijst: Marizomib

EORTC-1709-BTG Protocol

EORTC-1709-BTG Brief eigen apotheker

EORTC-1709-BTG Central lab collection

EORTC-1709-BTG Logistiek tbv aanvraag Marizomib

EORTC-1709-BTG Geriatric screening tool

EORTC-1709-BTG MMSE

EORTC-1709-BTG PatiŽnteninformatie en toestemmingsverklaring

EORTC-1709-BTG QLQ-C30 + BN20

EORTC-1709-BTG Recept Marizomib

EORTC-1709-BTG To do