Pagina afdrukken
Terug naar normale weergave
UMCGMedische Oncologie
Laatst gewijzigd: 06-12-17

PET imaging of [18F]dabrafenib

PET imaging of [18F]dabrafenib distribution and kinetics in brain metastasis in patients with BRAF positive metastastic melanoma. A feasibility study.

EudraCT nummer:2014-004667-21
METc nummer:2016/155
Onderzoekscode: O101

Samenvatting

Dabrafenib is een orale tyrosine kinase remmer die specifiek gericht is tegen gemuteerd B-raf eiwit. Het middel wordt ingezet in de palliatieve behandeling van het gemetastaseerd melanoom waarbij een BRAF V600 mutatie is aangetroffen in het genetische materiaal. Echter wordt ook in deze groep patiŽnten vaak een heterogene respons gezien op deze behandeling. Een verklaring hiervoor zou een variatie in opname van het medicijn in verschillende uitzaaiingen kunnen zijn. Daarnaast zou ook een heterogene expressie van het B-raf eiwit tussen patiŽnten of zelf in een patiŽnt verantwoordelijk kunnen zijn voor de heterogene respons.

Moleculaire beeldvorming met radio-actief gelabeld, carrier-added [18F]dabrafenib (lage specificiteit) als tracer, zou een geschikt onderzoek kunnen zijn om het distributiepatroon en farmacokinetiek van dabrafenib te bestuderen. Op deze manier kan een PET-scan laten zien of dabrafenib de bloed-hersenbarriŤre kan passeren en/of het wordt opgenomen in hersenmetastasen.

Aangezien het gedrag van de nucleaire tracer [18F]dabrafenib, tot nu toe nog niet bekend is, wordt er eerst een 'feasibility' studie verricht. In deze studie zal in BRAF V600 positieve melanoom patiŽnten met hersenmetastasen, met een tracer met lage specifieke activiteit, de biodistributie en farmacokinetiek in hersenmetastasen worden onderzocht van dabrafenib.

Inclusiecriteria

 • Heeft informed consent getekend
 • Leeftijd van 18 jaar of ouder
 • Histologisch bevestigd gemetastaseerd cutaan melanoom (stadium IV), met bewezen aanwezigheid van hersenmetastasen
 • Positieve BRAF-mutatie analyse (V600 E/K), bepaald door middel van gestandaardiseerde genetische analyse
 • Meetbare ziekte volgens de 'Response Evaluation Criteria in Solid Tumors' (RECIST 1.1)
 • Komt in aanmerking voor behandeling met dabrafenib
 • Geen contra-indicaties voor het verrichten van een CT-scan
 • Geen contra-indicaties voor het verrichten van een MRI-scan van de hersenen
 • Is in staat orale medicatie in te nemen
 • Vruchtbare vrouwen en mannen moeten 14 dagen voor, tijdens en 4 weken na de studie betrouwbare anticonceptie methoden gebruiken
 • Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) Performance Status van 0-2
 • Adequate biochemische functie van vitale organen
 • Vruchtbare vrouwen moeten een negatieve serum zwangerschapstest (β-HCG) hebben ondergaan in de 14 dagen vooraf aan de eerste gift met studie medicatie

Exclusiecriteria

 • Eerdere behandeling met een BRAF- of MEK-remmer
 • In een eerder stadium hersenchirurgie of radiotherapie van de hersenen ondergaan
 • Reguliere anti-tumorbehandeling of dit in studieverband ondergaan in de afgelopen 3 weken, of
 • Chemotherapie ondergaan met late toxiciteit in de laatste 2 weken voorafgaand aan de eerste dosis dabrafenib
 • Huidig gebruik of het gebruik tijdens de studie, van medicatie die gecontra-indiceerd is bij dabrafenib
 • Huidig gebruik van orale anticoagulantia
 • Een bekende acute of vertraagde overgevoeligheidsreactie tegen dabrafenib of de hulpstoffen van dit medicijn.
 • Het gebruik van andere onderzoeksmedicatie binnen 28 dagen van de eerste dosis studiemedicatie en gedurende de studie
 • Onopgeloste toxiciteit vanaf graad 2 (volgens de NCI CTCAE criteria) van een eerdere antitumorbehandeling, met uitzondering van alopecia
 • De aanwezigheid van een actieve gastro-intestinale ziekte danwel een andere aandoening die een negatieve invloed heeft op de absorptie van medicatie.
 • De aanwezigheid van een andere maligniteit dan het melanoom binnen 5 jaar van deelname aan de studie, of de aanwezigheid van elke maligniteit met een bevestigde activerende RAS mutatie. Personen met een voorgeschiedenis van curatief behandelde vorm van huidkanker en wat geen melanoom betreft, en patiŽnt met een succesvol behandeld carcinoma in situ, komen wel in aanmerking voor deelname.
 • Leptomeningeale metastasen, hersenmetastasen of metastasen die ruggenmergcompressie veroorzaken, en die symptomatisch zijn of niet-stabiel gedurende meer dan 8 weken of die een behandeling met corticosteroÔden noodzakelijk maken. Personen die gedurende meer dan 1 maand corticosteroÔden gebruiken in een stabiele dosering of die gedurende ten minste 2 weken geen corticosteroÔden meer gebruiken, mogen deelnemen bij goedkeuring van medische monitor van de sponsor.
 • Een voorgeschiedenis met een cardiovasculair risicoprofiel, bestaande uit:
  • Een QT interval gecorrigeerd voor de hartslag middels de Bazett formule 480 msec;
  • Een geschiedenis of bewijs van klinisch significant ongecontroleerde aritmie.
  • Een geschiedenis van acute coronaire syndrome (inclusief myocard infarct of onstabiele angina), coronaire angioplastie, of stents binnen 6 maanden voorafgaand aan randomisatie.
  • Een geschiedenis of bewijs van klasse II congestief hartfalen zoals gedefinieerd door de New York Heart Association (NYHA) guidelines.
  • Abnormale cardiale klepmorfologie (graad 2) gedocumenteerd middels echocardiogram (patiŽnten met graad 1 abnormaliteiten [milde oprispingen/stenose] kunnen worden geÔncludeerd). PatiŽnten met matige valvulaire verdikking mogen niet worden geÔncludeerd.
  • PatiŽnten met intra-cardiale defibrilatoren.
 • Een geschiedenis van Hepatitis B virus (HBV), of hepatitis C virus (HCV) infectie (patiŽnten met laboratorium bewijs van verdwenen HBV en/of HCV kunnen worden toegelaten.
 • Ernstige of onstabiele bestaande medische aandoeningen (diabetes mellitus, verhoogde bloeddruk etc.), psychologische, familiaire, sociologische, of geografische aandoeningen die naleving van het protocol niet mogelijk maken; of onbereidheid of niet in staat zijn om de procedures te volgen zoals beschreven in het protocol.
 • Gewijzigde mentale status, of psychiatrische aandoening die het begrip van het informed consent belemmerd, tenzij een wettelijk vertegenwoordiger toestemming kan verlenen.
 • Zwangere of borstvoeding gevende vrouwen.

StudiecoŲrdinator

Drs. T.T. Wind
Arts-onderzoeker
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: t.t.wind@umcg.nl

Prof. Dr. G.A.P. Hospers
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: g.a.p.hospers@umcg.nl

PET imaging of [18F]dabrafenib Protocol

PET imaging of [18F]dabrafenib PatiŽnteninformatie en toestemmingsverklaring