Pagina afdrukken
Terug naar normale weergave
UMCGMedische Oncologie
Laatst gewijzigd: 08-06-17

MK3475-177

A Phase III Study of Pembrolizumab (MK-3475) vs. Chemotherapy in Microsatellite Instability-High (MSI-H) or Mismatch Repair Deficient (dMMR) Stage IV Colorectal Carcinoma. (KEYNOTE-177)

Protocolnummer: 177-00
EudraCT nummer: 2015-002024-89
METc nummer:2016/256
Onderzoekscode: O174

Samenvatting

Dit is een internationaal, gerandomiseerd, open-label, gecontroleerd onderzoek in twee subgroepen en in meerdere centra naar monotherapie met pembrolizumab (MK-3475) versus standaardchemotherapie bij proefpersonen met microsatellietinstabiliteit-hoog (MSi-H) of mismatch-repair-deficiŰnt (dMMR) colorectaal carcinoom (CRC) in stadium IV.

Inclusiecriteria

 • Schriftelijk ge´nformeerde toestemming voor het onderzoek geven.
 • Man of vrouw zijn met een leeftijd ≥ 18 jaar op de datum van ondertekening van de ge´nformeerde toestemming.
 • Lokaal bevestigd MMR-deficiŰnt (dMMR) of microsatelietinstabiliteit-hoog (MSl-H) colorectaal carcinoom in stadium IV hebben (raadpleeg paragraaf 4.2.4.4 voor details)
 • ECOG-performance status (Eastern Cooperative Oncology Group) van 0 of 1 hebben
 • Een levensverwachting van ten minste 3 maanden hebben
 • Meetbare ziekte hebben bij de basislijn gebaseerd op RECIST 1.1 zoals bepaald door de onderzoeker/radiologische beoordeling van het lokale centrum.
 • Vrouwelijke proefpersonen die zwanger kunnen worden, moeten een negatieve zwangerschapstest op serum hebben binnen 72 uur voorafgaand aan het krijgen van de eerste dosis onderzoeksgeneesmiddel.
 • Vrouwelijke proefpersonen die zwanger kunnen worden, moeten instemmen met het gebruik van een adequate anticonceptiemethode zoals vermeld in paragraaf 5.7.2 - 'Anticonceptie', gedurende het onderzoek vanaf de eerste dosis onderzoeksbehandeling tot en met 180 dagen na de laatste dosis onderzoeksbehandeling voor de chernotherapiesubgroep en 120 dagen voor de subgroep voor pembrolizumab (MK-3475), naargelang wat het langste duurt.

Opmerking: Seksuele onthouding is aanvaardbaar als dit de gevestigde en geprefereerde anticonceptiemethode voor de proefpersoon is.

 • Mannelijke proefpersonen die een kind kunnen verwekken, moeten instemmen met het gebruik van een adequate anticonceptiemethode zoals vermeld in paragraaf 5.7.2 - 'Anticonceptie', vanaf de eerste dosis onderzoeksbehandeling tot en met 180 dagen na de laatste dosis onderzoeksbehandeling voor de chemotherapiesubgroep en 120 dagen voor de subgroep voor pembrolizumab (MK-3475), naargelang wat het langste duurt.

Opmerking: Seksuele onthouding is aanvaardbaar als dit de gevestigde en geprefereerde anticonceptiemethode voor de proefpersoon is.

 • Een toereikende orgaanfunctie laten zien. Alle laboratoriumonderzoeken van de screening moeten binnen 10 dagen vˇˇr het begin van de behandeling worden uitgevoerd.

Exclusiecriteria

 • Heeft eerdere systemische behandeling voor CRC in stadium IV gekregen. Proefpersonen mogen eerdere adjuvante chemotherapie voor CRC hebben gekregen, als deze maar ten minste 6 maanden vˇˇr de randomisatie werd voltooid.
 • Neemt momenteel deel aan een ander onderzoek en krijgt daar een onderzoeksbehandeling, of heeft deelgenomen aan een onderzoek naar een experimenteel middel en een onderzoeksbehandeling gekregen, of heeft een experimenteel hulpmiddel gebruikt binnen 4 weken vˇˇr randomisatie.
 • Heeft een actieve auto-immuunziekte waarvoor in de afgelopen 2 jaar systemische behandeling nodig is geweest (d.w.z. met gebruik van ziekteverloop be´nvloedende middelen, corticostero´den of immunosuppressieve geneesmiddelen). Vervangingstherapie (bijv. thyroxine, insuline of fysiologische corticostero´denvervangingstherapie voor bijnier- of hypofyse-insufficiŰntie, etc.) wordt niet beschouwd als een vorm van systemische behandeling.
 • Heeft een diagnose van immunodeficiŰntie of krijgt systemische behandeling met stero´den of een andere vorm van immunosuppressieve behandeling binnen 7 dagen vˇˇr randomisatie.
 • Heeft bestralingstherapie gekregen binnen 4 weken vˇˇr randomisatie voor de  onderzoeksbehandeling en is bij de basislijn nog niet hersteld van bijwerkingen van bestralingstherapie. Proefpersonen die palliatieve bestralingstherapie hebben gekregen op perifere plaatsen (bijv. botmetastase) mogen aan het onderzoek deelnemen voordat 4 weken zijn verstreken, maar moeten hersteld zijn van eventuele acute bijwerkingen.
 • Heeft gekende actieve metastasen in het centrale zenuwstelsel (CZS) en/of carcinomateuze meningitis. Proefpersonen met eerder behandelde hersenmetastasen mogen deelnemen, op voorwaarde dat de hersenmetastasen stabiel zijn [zonder aanwijzingen voor progressie die door beeldvorming is vastgesteld, zoals bevestigd door magnetische resonantie beeldvorming (magnetic resonance imaging, MRI) als MRI Werd gebruikt bij eerdere beeldvorming, of zoals bevestigd door computertomografie [CT] als CT werd gebruikt bij eerdere beeldvorming] gedurende ten minste vier weken vˇˇr de eerste dosis onderzoeksbehandeling; bovendien moeten eventuele neurologische symptomen naar de basislijnstatus zijn teruggekeerd, en mogen ze geen stero´den hebben gebruikt voor hersenmetastasen gedurende ten minste 28 dagen vˇˇr begin van het onderzoek. Carcinomateuze meningitis valt niet onder deze uitzondering omdat proefpersonen met carcinomateuze meningitis worden uitgesloten, ongeacht de klinische stabiliteit.
 • Heeft een grote chirurgische procedure, biopsie of aanzienlijk traumatisch letsel ondergaan binnen 28 dagen vˇˇr randomisatie.
 • Heeft voorafgaande behandeling gekregen met een immuuncheckpoint remmer (bijv. anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-PD-L2-middel of anti-CTLA-4-middel, etc.).
 • Heeft een andere maligniteit die zich ontwikkelt of actieve behandeling nodig heeft. Uitzonderingen zijn niet-melanomateuze huidkanker die mogelijk curatieve behandeling heeft ondergaan en cervixcarcinoom in situ.
 • Heeft een levend vaccin toegediend gekregen binnen 30 dagen vˇˇr de geplande aanvang van de onderzoeksbehandeling (zie paragraaf 5.5.2).
 • Heeft een voorgeschiedenis van, of huidige aanwijzingen voor, een aandoening, behandeling, of afwijkende laboratoriumwaarde die de interpretatie van de resultaten van het onderzoek zou kunnen bemoeilijken, van invloed zou kunnen zijn op de deelname van de proefpersoon aan het volledige onderzoek, of die, naar de mening van de behandelend onderzoeker, maakt dat deelname niet in het belang van de proefpersoon is.
 • Heeft een gekende voorgeschiedenis van humaan immunodeficiŰntievirus (hiv) (hiv 1/2-antilichamen), actieve chronische of acute hepatitis B (bijv. HBsAg-reactief) of hepatitis C (bijv. detectie van HCV-RNA [kwalitatief}).
 • Heeft een gekende voorgeschiedenis van of aanwijzingen voor interstitiŰle longziekte of actieve, niet-infectieuze longontsteking.
 • Heeft een actieve infectie die systemische behandeling vereist.
 • Heeft gekende psychiatrische of aan middelenmisbruik gerelateerde stoornissen die het  naleven van de onderzoeksvereisten zouden bemoeilijken.
 • Is zwanger of geeft borstvoeding of verwacht een kind te krijgen of te verwekken binnen de verwachte duur van het onderzoek, vanaf het screeningsbezoek tot en met 180 dagen na de laatste dosis onderzoeksbehandeling voor de subgroep voor de zorgstandaard of 120 dagen na de laatste dosis voor de subgroep voor pembrolizumab (MK-3475).

Kuurlijsten

Dagcentrumlijst: Pembrolizumab

D2VA-lijsten: FOLFIRI Bevacizumab, FOLFIRI, modified FOLFOX6 Bevacizumab, modified FOLFOX6

Studieco÷rdinator

Prof. Dr. J.A. Gietema
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.a.gietema@umcg.nl

MK3475-177 Protocol

MK3475-177 PatiŰnteninformatie en toestemmingsverklaring

MK3475-177 PatiŰnteninformatie en toestemmingsverklaring prescreening

MK3475-177 PatiŰnteninformatie en toestemmingsverklaring toekomstig biomedisch onderzoek

MK3475-177 Eligibility Checklist

MK3475-177 Recept

MK3475-177 Crossover checklist