Pagina afdrukken
Terug naar normale weergave
UMCGMedische Oncologie
Laatst gewijzigd: 26-01-17

KEYNOTE-119

A Randomized Open-Label Phase III Study of Single Agent Pembrolizumab versus Single Agent Chemotherapy per Physician's Choice for Metastatic Triple Negative Breast Cancer (mTNBC) – (KEYNOTE-119)

Protocolnummer: MK-3475-119-00
EudraCT nummer: 2015-001020-27
METc nummer:2016/048
Onderzoekscode: O154

Samenvatting

Dit is een gerandomiseerd, open-label, actief gecontroleerd, multicenter, internationaal fase III onderzoek naar pembrolizumab als enkelvoudig middel versus chemotherapie naar keuze van de arts als enkelvoudig middel bij proefpersonen die een tweedelijns- (2L) of derdelijnsbehandeling (3L) voor gemetastaseerde, triple-negatieve borstkanker (mTNBC) krijgen.

Het doel van dit onderzoek is het testen van de veiligheid, verdraagbaarheid en anti-tumoractiviteit van het onderzoeksgeneesmiddel, pembrolizumab (MK-3475), vergeleken met andere chemotherapeutische geneesmiddelen naar keuze van de arts (waaronder capecitabine, eribuline, gemcitabine of vinorelbine).

Inclusiecriteria

 • Het toestemmingsformulier hebben ondertekend
 • ≥ 18 jaar op het moment dat het toestemmingsformulier wordt ondertekend
 • Een of twee eerdere systemische behandelingen voor gemetastaseerde borstkanker hebben gekregen en gedocumenteerde ziekteprogressie bij de meest recente therapie.
 • Eerder zijn behandeld met een anthracycline en/of een taxaan in een (neo-)adjuvante of gemetastaseerde setting.
 • Centraal bevestigde mTNBC hebben (bepaald d.m.v. een nieuw verkregen kern- of excisiebiopsie van een gemetastaseerde, niet eerder bestraalde, tumorlaesie).
 • Meetbare ziekte hebben op basis van RECIST 1.1 zoals beoordeeld door de onderzoeker van het centrum en lokale radiologische controle.
 • Een nieuw verkregen kern- of excisiebiopsie van een gemetastaseerde, niet eerder bestraalde, tumorlaesie hebben afgestaan voor de centrale bepaling van triple-negatieve borstkankerstatus en PD-L1 biomarkeranalyse. Geschiktheid van het bioptmonster voor de bovenstaande analyses moet door het centrale laboratorium worden bevestigd. Er kunnen opnieuw monsters nodig zijn als er geen geschikt tumorweefsel wordt verstrekt. Opmerking: proefpersonen voor wie geen verse tumorbiopten kunnen worden verkregen (bijv. ontoegankelijke tumorsite of bezorgdheid over de veiligheid van de proefpersoon) kunnen alleen na toestemming van de sponsor een gearchiveerd tumormonster indienen.
 • Een ECOG-performancestatus van 0 of 1 hebben, zoals gemeten binnen 10 dagen voorafgaand aan het begin van de behandeling.
 • Een toereikende orgaanfunctie laten zien (zie protocol paragraaf 5.1.2. tabel 2 met laboratoriumwaardes).
 • Vrouwelijke proefpersonen in de vruchtbare leeftijd moeten een negatieve zwangerschapstest of serum hebben binnen 72 uur voorafgaand aan randomisatie en moeten instemmen met het gebruik van doeltreffende anti-conceptie zoals bepaald in paragraaf 5.7.2 van het protocol. Mannelijke proefpersonen moeten instemmen met het gebruik van een effectieve anticonceptiemethode te beginnen bij de randomisatie tot ten minste 120 dagen na de laatste dosis pembrolizumab of TPC, volgens de plaatselijke zorgstandaard. Opmerking: voor proefpersonen in het VK is seksuele onthouding aanvaardbaar als dit de gevestigde en geprefereerde anticonceptiemethode voor de proefpersoon is.

Exclusiecriteria

 • Heeft deelgenomen aan een onderzoek met een experimenteel middel/hulpmiddel en heeft het experimenteel middel/hulpmiddel binnen 4 weken voorafgaand aan randomisatie gekregen of krijgt het nog. Opmerking: proefpersonen die in de follow-up fase van een experimenteel onderzoek zijn opgenomen, kunnen deelnemen zoals als er 4 weken zijn verstreken sinds de laatste dosis van het experimentele middel en/of verwijdering van het hulpmiddel.
 • Heeft binnen de 4 weken voorafgaand aan randomisatie monoklonaal antilichaam (monoclonal antibody - mAb) gekregen voor directe anti-neoplastische behandeling.
 • Heeft tenminste 2 weken voorafgaand aan randomisatie chemotherapie, gerichte therapie met kleine moleculen of bestralingstherapie gehad.
 • Is niet hersteld (d.w.z. ≤ graad 1 of bij de baseline) van bijwerkingen als gevolg van een eerder toegediende therapie. Opmerking: proefpersonen met neuropathie van ≤ graad 2 of alopecia van eender welke graad zijn een uitzondering op dit criterium en kunnen in aanmerking komen voor het onderzoek. Opmerking: als de proefpersoon een zware operatie onderging, moet hij/zij voldoende zijn hersteld van de toxiciteit en/of complicaties van de interventie alvorens te worden gerandomiseerd.
 • Heeft een actieve auto-immuunziekte waarvoor systemische behandeling vereist was in de afgelopen 2 jaar (d.w.z. met gebruik van middelen die het ziekteverloop beÔnvloeden, corticosteroÔden of immunosuppressieve geneesmiddelen). Opmerking: vervangingstherapie (bijv. thyroxine, insuline of fysiologische corticosteroÔden vervangingstherapie voor bijnier- of hypofyse-insufficiŽntie, etc.) wordt niet beschouwd als een vorm van systemische behandeling.
 • Hij/zij heeft een diagnose van immunodeficiŽntie of krijgt systemische therapie met steroÔden of een andere vorm van immunosuppressieve therapie binnen 7 dagen voor randomisatie.
 • Heeft een bekende bijkomende maligniteit die gevorderd is of in de afgelopen 5 jaar actieve behandeling vereiste. Uitzonderingen zijn onder meer basaalcelcarcinoom van de huid, plaveiselcelcarcinoom van de huid dat een mogelijk curatieve therapie heeft ondergaan, of in situ baarmoederhalskanker.
 • Heeft bekende actieve metastasen in de hersenen en/of carcinomateuze meningitis. Opmerking: bekende metastasen in de hersenen worden als actief beschouwd wanneer eender welk van de volgende criteria van toepassing is:
  • Beeldvorming van de hersenen tijdens de screening toont progressie van bestaande metastasen en/of het verschijnen van nieuwe laesies vergeleken met beeldvorming van de hersenen minimaal 4 weken eerder werd uitgevoerd.
  • Neurologische symptomen toegeschreven aan de metastasen in de hersenen zijn niet teruggekeerd naar de baseline.
  • Er werden steroÔden gebruikt voor metastasen in de hersenen binnen 28 dagen voor randomisatie.
 • Heeft een actieve/voorgeschiedenis met pneumonitis die behandeling met steroÔden vereist, of een actieve/voorgeschiedenis van interstitiŽle longaandoening.
 • Heeft een actieve infectie die systemische behandeling vereist.
 • Een voorgeschiedenis heeft van of huidige aanwijzingen heeft voor een aandoening, therapie of afwijkende laboratoriumwaarde die de resultaten van het onderzoek zouden kunnen verstoren, de deelname van de proefpersoon voor de hele onderzoeksduur zouden kunnen belemmeren of waardoor, naar de mening van de behandelende onderzoeker, deelname niet in het belang van de proefpersoon zou zijn.
 • Heeft bekende psychiatrische of aan middelenmisbruik gerelateerde stoornissen die het naleven van de onderzoeksvereisten zouden bemoeilijken.
 • Is zwanger of geeft borstvoeding of verwacht een kind te krijgen of te verwekken binnen de verwachte duur van het onderzoek, vanaf het screeningsbezoek tot en met 120 dagen na de laatste dosis onderzoeksbehandeling.
 • Heeft een eerdere therapie gekregen met een anti-PD-1, anti-PD-L1- of anti-PD-L2-middel of met een middel dat is gericht op een andere co-inhibitoire T-cel-receptor (bijv. CTLA-4, OX-40, CD137) of heeft eerder deelgenomen aan Merck klinische onderzoeken met MK-3475.
 • Heeft een bekende geschiedenis van het humane immunodeficiŽntievirus (HIV) (HIV-1-/-2-antilichamen).
 • Heeft een bekende voorgeschiedenis van hepatitis B (is bijvoorbeeld HBsAg-reactief) of hepatitis C (HCV-RNA [kwalitatief] wordt bijvoorbeeld gedetecteerd.
 • Heeft in de 30 dagen voor de randomisatie een levend vaccin toegediend gekregen.
 • Onderzoeksmedewerker of medewerker van de sponsor is die rechtstreeks betrokken is bij dit onderzoek of een naast familielid (bijv. partner, ouder/wettelijk voogd, broer/zus of kind) heeft dat dat is, tenzij prospectieve goedkeuring is verleend door de commissie medische ethiek (Institutional Review Board – IRB) (voorzitter of aangewezene) waarbij voor een specifieke proefpersoon een uitzondering is toegestaan op dit criterium.

StudiecoŲrdinator

Drs. E. van der Harst
Arts-onderzoeker
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: e.van.der.harst@umcg.nl

Dr. C.P. SchrŲder
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: e.g.e.de.vries@umcg.nl

KEYNOTE-119 Protocol

KEYNOTE-119 PatiŽnteninformatie en toestemmingsverklaring

KEYNOTE-119 PatiŽnteninformatie en toestemmingsverklaring toekomstig biomedisch onderzoek

KEYNOTE-119 PatiŽntenkaart

KEYNOTE-119 Vragenlijsten

KEYNOTE-119 Health economic assessment

KEYNOTE-119 Informatie eigen apotheker

KEYNOTE-119 Informatie medicatiebewaking

KEYNOTE-119 Recept Capecitabine

KEYNOTE-119 Recept Eribuline en Vinorelbine

KEYNOTE-119 Recept Pembrolizumab