Pagina afdrukken
Terug naar normale weergave
UMCGMedische Oncologie
Laatst gewijzigd: 11-02-16

RAD1901

A phase IB study to evaluate the effect of RAD1901 on the availability of strogen receptor binding sites in metastatic breast cancer lesions using 16α-18F-fluoro-17β-estradiol positron emission tomography imaging.

Protocolnummer:RAD1901-106
EudraCT nummer:2015-003555-22
METc nummer:2015.415
Onderzoekscode: O162

Samenvatting

RAD1901 is een nieuwe, orale selectieve ER-modulator /selectieve ER-degrader. Het doel van dit multicenter, fase 1b onderzoek is het visualiseren en kwantificeren van ER-bindingsplaatsen gedurende behandeling met RAD1901 met behulp van FES PET scans.

Inclusiecriteria

 • PatiŽnten met histologisch bewezen, ER-positieve, humane epidermale groeifactorreceptor 2 (human epidermal growth factor receptor 2, HER2)-negatieve, plaatselijk gevorderde, niet-opereerbare, en/of mBC.
  • ER-positieve tumor gedefinieerd als ≥ 10% kleuring door IHC
  • HER2-negatieve tumor gedefinieerd als een IHC-resultaat van 0 of 1+ voor expressie van cellulair membraaneiwit, of resultaat van fluorescentie in situ-hybridisatie dat een HER2/CEP17-ratio < 1,8 laat zien, of een gemiddelde van < 4 kopieŽn van het HER2-gen per nucleus voor systemen zonder een interne controlesonde
 • Tumorprogressie na ≥ 6 maanden van ten minste 1 lijn van hormonale systemische behandeling (SERM, SERD, of aromatase-remmer) in de gemetastaseerde setting
 • Meetbare aandoening volgens RECIST-criteria v1.1 of klinisch evalueerbare aandoening. Ten minste 1 niet-bestraalde laesie (meetbaar en/of niet-meetbaar) die nauwkeurig kan worden beoordeeld aan de hand van CT/MRI/ rŲntgenfoto op de uitgangswaarde en bij follow-up bezoeken
 • 18 jaar of ouder
 • PatiŽnten moeten postmenopauzaal zijn, gedefinieerd als volgt:
  • Ouder dan 56 jaar met amenorroe gedurende > 12 maanden
  • Jonger dan 56 jaar met amenorroe gedurende > 12 maanden, estradiolniveau in  serum < 20 pg/ml, en niveau van follikel stimulerend hormoon > 40 mIE/ml
  • Voorafgaande bilaterale ovariotomie
  • Premenopauzale patiŽnten die medisch ingeleid worden om postmenopauzaal te worden met als doel het ondergaan van endocriene therapie als zorgstandaardbehandeling, zijn geschikt met overleg van toepasbare laboratoriumtesten
 • Geen eerdere behandeling met RAD1901, GDC-0810, of AZD9496
 • ECOG-performancestatus (Eastern Cooperative Oncology Group) van 0-2
 • Levensverwachting > 3 maanden
 • Verdwijnen van alle toxische effecten van voorafgaande behandeling of chirurgische procedures tot niveau ≤ 1 (behalve alopecia)
 • Toereikende orgaanfunctie zoals hieronder gedefinieerd:
  • Toereikende beenmergfunctie
   • absolute neutrofielentelling ≥ 1,5 x 109/l
   • bloedplaatjes ≥ 75 x 109/l
  • Toereikende leverfunctie
   • Totaal bilirubine ≤ 1,5 x bovengrens van normaal (upper limit of normal, ULN) ongeacht levermetastasen. Inclusie van patiŽnten met verhoogd indirect bilirubine in het serum (≤ 3 x ULN) als gevolg van het syndroom van Gilbert is toegestaan
   • Aspartaataminotransferase (AST), alanine-aminotransferase (ALT) ≤ 3 x ULN, of AST en ALT ≤ 5 x ULN, als levermetastasen aanwezig zijn
   • Internationaal genormaliseerde verhouding (International Normalised Ratio, INR) < 1,6 x ULN
  • Toereikende nierfunctie
   • Creatinine ≤ 1,5 x ULN voor grenzen in de instellingen OF creatinineklaring > 60 ml/min/1,73 m2 voor patiŽnten met creatinineniveaus boven de normen in een instelling
 • Schriftelijke geÔnformeerde toestemming moet gegeven worden overeenkomstig de Internationale Conferentie voor Harmonisatie, GCP, en landelijke regelgevingen

Exclusiecriteria

 • Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven
 • Ernstige gelijktijdig voorkomende ziekte, infectie of comorbide aandoening die, in de ogen van de onderzoeker, de patiŽnt ongeschikt maakt voor inschrijving
 • Meer dan 3 lijnen van endocriene therapie voor gemetastaseerde ziekte
 • Voorafgaande anti-kankerbehandeling of onderzoeksgeneesmiddeltherapie binnen de onderstaande periodes:
  • Therapie met tamoxifen of fulvestrant < 42 dagen voorafgaand aan de 1e 18FES-PET-scan
  • Andere anti-kanker endocriene therapie < 14 dagen voorafgaand aan de 1e dosis van het onderzoeksgeneesmiddel
  • Chemotherapie < 28 dagen voorafgaand aan 1e dosis van onderzoeksgeneesmiddel
  • Onderzoeksgeneesmiddeltherapie < 28 dagen of 3 halveringstijden (welke langer is) voorafgaand aan de 1e dosis van het onderzoeksgeneesmiddel
 • PatiŽnten met symptomatische metastasen van het centrale zenuwstelsel
 • PatiŽnten met bekende endometriale aandoeningen, waaronder bewezen endometriale hyperplasie, disfunctionele baarmoederbloedingen, of cysten
 • Diagnose van secundaire maligniteit binnen 6 maanden voorafgaand aan inschrijving, met uitzondering van afdoende behandelde basaalcel- of plaveiselcelhuidkanker, of carcinoma in situ
 • Een van de onderstaande aandoeningen binnen 6 maanden voorafgaand aan inschrijving: hartinfarct, ernstige/instabiele angina, doorlopende hartritmestoornissen niveau > 2, boezemfibrilleren van elk niveau dat niet onder controle is, coronaire/perifere bypassoperatie, symptomatisch hartfalen, of cerebrovasculair accident,inclusief TIA
 • PatiŽnten met een voorgeschiedenis van ťťn van de onderstaande bloedaandoeningen:
  • PatiŽnten die worden behandeld met antistollingsmiddelen (bv. warfarine of heparine) mogen deelnemen mits INR en geactiveerde gedeeltelijke tromboplastinetijd stabiel zijn (zoals gedefinieerd door de plaatselijke zorgstandaard op basis van nauwlettende bewaking aan de hand van ten minste wekelijkse beoordelingen gedurende 2 weken voorafgaand aan de 1e dosis van het onderzoeksgeneesmiddel)
  • Een voorgeschiedenis van coagulopathie, inclusief een voorgeschiedenis van diep-veneuze trombose of longembolie binnen de afgelopen 5 jaar (met uitzondering van afdoende behandelde kathetergerelateerde veneuze trombose die voorkomt > 1 maand voorafgaand aan de 1e dosis van het onderzoeksgeneesmiddel)
 • Bekende infectie met humaan immunodeficiŽntie virus, of actieve hepatitis C of hepatitis B virusinfectie
 • PatiŽnt heeft een minder goed werkende gastro-intestinale functie, of een ziekte die de absorptie van de onderzoeksgeneesmiddelen aanzienlijk kan veranderen (bv. ulceratieve ziektes, onbeheerste misselijkheid, onbeheerst braken, chronische of onbeheerste diarree, malabsorptiesyndroom, maagbypass, of resectie van de dunne darm)
 • Zware operatie binnen 28 dagen voorafgaand aan de 1e dosis van het onderzoeksgeneesmiddel
 • Lokale bestralingstherapie binnen 7 dagen voorafgaand aan de 1e dosis van het onderzoeksgeneesmiddel
 • Gebruik van sterke cytochroom P450 (CYP)3A4/5-remmers en sterke CYP3A4/5-inductoren die niet 7 dagen voorafgaand aan, en gedurende de onderzoeksbehandeling, stopgezet kunnen worden
 • Endometriumdike > 11 mm op transvaginale echografie

StudiecoŲrdinator

Drs. C.M. Venema
Arts-onderzoeker
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: c.m.venema01@umcg.nl

Prof. Dr. E.G.E. de Vries
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: e.g.e.de.vries@umcg.nl

RAD1901 Protocol

RAD1901 PatiŽnteninformatie en toestemmingsverklaring

RAD1901 PatiŽntenkaart

RAD1901 Subject Registration Form

RAD1901 Informatie eigen apotheker

RAD1901 Informatie medicatiebewaking

RAD1901 Recept

RAD1901 SAE-formulier

RAD1901 SAE-procedure