Pagina afdrukken
Terug naar normale weergave
UMCGMedische Oncologie
Laatst gewijzigd: 10-11-15

Everolimus met cyclofosfamide voor mRCC

A phase 1-2 study of everolimus and low-dose oral cyclophosphamide in patients with metastatic renal cell cancer.

EudraCT nummer:2010-024515-13
METc nummer:2012/302

Samenvatting

In dit onderzoek stellen we in het fase I gedeelte het geadviseerde doseringsschema voor metronomisch cyclofosfamide vast in combinatie met een vaste dosering everolimus (1 dd 10 mg) voor een optimale depletie van regulatoire T-cellen. In het fase II gedeelte onderzoeken we het percentage patiŽnten dat progressie vrij is na 4 maanden behandeling, doel is om dit te verhogen van 50% (everolimus alleen) naar 70%.Daarnaast wordt bestudeerd hoe deze behandeling verdragen wordt.

Inclusiecriteria

 • PatiŽnten met histologisch of cytologisch bewezen heldercellig gemetastaseerd RCC met progressieve ziekte, die niet in aanmerking komen voor of progressief zijn op/ binnen 6 maanden na stopzetten van behandeling met een VEGF receptor tyrosine kinase inhibitor (sunitinib (of pazopanib) Ī sorafenib).
 • Eerdere behandeling met cytokines (bijv. IL-2, interferon) en/of VEGF-ligand inhibitoren (bijv. bevacizumab) is toegestaan.
 • PatiŽnten met hersenmetastases zijn geschikt indien ze gedurende ten minste twee maanden post-radiotherapie of chirurgie stabiel zijn geweest.
 • Leeftijd ≥ 18 jaar.
 • Geen andere maligniteit, behalve basaalcelcarcinoom van de huid.
 • WHO performance status 0-2.
 • Levensverwachting van ten minste 12 weken.
 • Adequate beenmerg functie: ANC ≥ 1.5 x 109/L, bloedplaatjes ≥ 100 x 109/L, Hb ≥ 6.0 mmol/L.
 • Adequate leverfunctie: serum bilirubine ≤ 1.5 x ULN, ALT en AST ≤ 2.5 x ULN (of ≤ 5 keer ULN indien levermetastases aanwezig zijn).
 • Adequate nierfunctie: berekende kreatinine klaring ≥ 50 ml/min.
 • Meetbare of evalueerbare ziekte zoals gedefinieerd volgens RECIST 1.1.
 • Vruchtbare patiŽnten moeten effectieve anti-conceptie gebruiken. Vrouwelijke vruchtbare patiŽnten moeten een negatieve zwangerschapstest hebben.
 • Getekende toestemmingsverklaring.
 • In staat om orale medicatie in te nemen.

Exclusiecriteria

 • PatiŽnten die momenteel chemotherapie, immunotherapie of radiotherapie ontvangen of die dit ≤ 4 weken voor visite 1 hebben ontvangen. Radiotherapie op een non-target laesie is toegestaan ≥ 2 weken voor visite 1. De wash-out periode voor sunitinib of sorafenib is tenminste 2 weken vanaf de eerste dosis studiemedicatie.
 • Bekend met humaan immunodeficiŽntie virus (HIV) of andere ernstige immunodeficiŽntie.
 • Immunosuppressiva binnen 3 weken voor start studiedeelname, behalve lage dosis corticosteroÔden met een maximale dagelijkse dosis van 10 mg prednison of vergelijkbaar. Topicale of geÔnhaleerde corticosteroÔden zijn toegestaan.
 • PatiŽnten met een bloedingsneiging of gebruik van orale anti-vitamine K medicatie.
 • PatiŽnten met onbehandelde CNS metastases met klinische symptomen of die behandeling hebben ontvangen voor CNS metastases binnen 2 maanden voor start studiedeelname. PatiŽnten met behandelde CNS metastases, die neurologisch stabiel zijn en langer dan 2 maanden voorafgaand aan studiedeelname geen corticosteroÔden gebruiken, mogen deelnemen aan de studie.
 • Actieve infectie of ernstige bijkomende ziekte, behalve asymptomatische bacteriurie.
 • Onstabiele angina, recent myocard infarct (de afgelopen 6 maanden), of het gebruik van onderhoudsbehandeling voor levensbedreigende ventriculaire aritmie.
 • Macroscopische hematurie.
 • Eerdere behandeling met mTOR remmers.
 • Bekende overgevoeligheid voor everolimus of andere rapamycines (sirolimus/temsirolimus) of diens hulpstoffen.
 • Zwangere of borstvoeding gevende vrouwen, of vrouwen die vruchtbaar zijn en die geen effectieve anticonceptie gebruiken. Een vruchtbare vrouw is een vrouw die biologisch in staat is om zwanger te raken. Mannen met partners die vruchtbaar zijn en die geen effectieve anticonceptie gebruiken. (Het gebruik van effectieve anticonceptie middelen tot 3 maanden na ontvangst van de laatste dosis everolimus).
 • Aanwezigheid van belangrijke afwijkingen aan het centrale zenuwstelsel of psychiatrische aandoeningen die de naleving van het protocol in gevaar brengen.
 • Niet gecontroleerde diabetes vastgesteld door nuchtere serum glucose > 2 ULN, ernstig verstoorde longfunctie.
 • Cirrose/chronische actieve hepatitus/chronische persisterende hepatitis, geschiedenis van HCV infectie (voor indicaties hepatitis screening zie sectie 3.3)
 • Drugs of alcohol misbruik.
 • Elke andere ernstige ziekte die, in de ogen van de onderzoeker, het risico voor studiedeelname substantieel vergroot.

StudiecoŲrdinator

Dr. S.F. Oosting
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050 3614862
E-mail: s.oosting@umcg.nl

Everolimus and low-dose cyclophosphamide Protocol

Everolimus and low-dose cyclophosphamide PatiŽnteninformatie en toestemmingsformulier

Everolimus and low-dose cyclophosphamide Formulier biopt

Everolimus and low-dose cyclophosphamide Formulier bloedafname

Everolimus and low-dose cyclophosphamide SAE-formulier

Everolimus and low-dose cyclophosphamide Screening alert formulier

Everolimus and low-dose cyclophosphamide Verzendinstructie materiaal

Everolimus and low-dose cyclophosphamide Informatie eigen apotheker

Everolimus and low-dose cyclophosphamide Informatie medicatiebewaking

Everolimus and low-dose cyclophosphamide Recept