Pagina afdrukken
Terug naar normale weergave
UMCGMedische Oncologie
Laatst gewijzigd: 04-03-15

CAIRO 4

The role of surgery of the primary tumour with few or -absent symptoms in patients with synchronous unresectable metastases of colon cancer, a randomized phase III study.

METcnummer: METC 2012/272

Samenvatting

In Nederland werken in de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) een groot aantal ziekenhuizen samen op het terrein van klinisch onderzoek bij patiŽnten met dikke darmkanker. De DCCG wil met deze CAIRO4 studie onderzoeken of het beter is om bij patiŽnten met uitgezaaide darmkanker te starten met chemotherapie of eerst de tumor in de darm te verwijderen. In de CAIRO4 studie willen wij onderzoek doen wat de beste behandeling is:

 • Starten van chemotherapie en alleen de tumor in de darm verwijderen indien er klachten ontstaan (arm A)

Of

 • Eerst de tumor in de darm verwijderen en daarna chemotherapie starten (arm B)

In beide gevallen wordt chemotherapie (5FU of capecitabine en/of oxaliplatin en/of irinotecan) en bevacizumab toegediend. In arm A worden patiŽnten alleen geopereerd als er klachten ontstaan van de tumor in de darm en in arm B worden al de patiŽnten eerst geopereerd voordat de chemotherapie wordt gestart. Tijdens poliklinische controles middels CT scan of rŲntgenfoto's wordt gecontroleerd hoe de uitzaaiingen reageren op de behandeling met chemotherapie en eventueel wordt de chemotherapie behandeling daarop aangepast.

Bij dit gerandomiseerd fase III onderzoek worden de effecten van de beide behandelingen (dus opereren of niet) met elkaar vergeleken. Om een betrouwbare vergelijking te kunnen maken worden de patiŽnten in twee groepen verdeeld. In het totaal zullen 360 patiŽnten uit verschillende Nederlandse ziekenhuizen aan deze studie deelnemen.

Inclusiecriteria

 • Schriftelijke toestemming (informed consent)
 • Leeftijd ≥ 18
 • Histologisch bewezen dikke darm kanker
 • Resectable primaire tumor met niet-resectabele synchrone metastasen
 • Geen ernstige signalen of symptomen gerelateerd aan de primaire tumor (bijvoorbeeld zware bloeding, obstipatie, ernstige buikpijn) die acute operatie of andere symptomatische behandeling vereisen (bijvoorbeeld stenting)
 • Geen eerdere systemische behandeling voor gevorderde ziekte
 • WHO prestatie status 0-2
 • Labwaarden moeten ≤ 4 weken voor randomisatie verkegen zijn:
  • adequate beenmerg functie (Hb ≥ 6.0 mmol/L (transfusie toegestaan)
  • absolute neutrophil telling ≥ 1.5 x 109/L, platelets ≥ 100 x 109/L)
  • nierfunctie (serum creatinine ≤ 1.5x ULN en creatinine CL (volgens Cockroft formule) ≥ 30 ml/min),
  • lever functie (serum bilirubin ≤ 2 x ULN, serum transaminases ≤ 3 x ULN zonder aanwezigheid van lever metastasen of ≤ 5x ULN in het geval van lever metastasen)
 • Verwachte adequaatheid van de follow-up
 • CT scan buik en CT thorax/X-thorax uitgevoerd ≤ 4 weeks voor randomisatie: CT thorax moet uitgevoerd worden wanneer de rŲntgen van de borst metastases <2 cm laat zien. Wanneer een rontgen van de borst voorafgaande aan de studie een long metastases ≥2 cm toont en omgeven wordt door lucht, long afwijkingen kunnen gevolgd worden door rŲntgen van de borst zonder een CT thorax.

Exclusiecriteria

 • Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven
 • PatiŽnten met rectum kanker
 • Niet-resectable primaire tumor (d.w.z.. neurovasculair omhulsel, aanzienlijke ingroei in alvleesklier), of een conditie die de veiligheid of haalbaarheid van resectie kan voorkomen van de primaire tumor , d.w.z. massieve ascites of uitvoerige peritoneale ziekte.
 • Tweede primaire maligniteit in de afgelopen 5 jaar, met uitzondering van adequaat behandeld in situ carcinoom van ieder orgaan of basaalcelcarcinoom van de huid
 • Elke medische aandoening die de veilige toediening van systemische behandeling voorkomt
 • Bekende intolerantie van fluoropyrimidines, genaamd dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) afwijking
 • (Geplande) radicale resectie van alle gemetastaseerde ziektes
 • Ongecontroleerde hypertensie, dwz waarden consequent > 150/100 mmHg
 • Het gebruik van ≥ 3 antihypertensiva
 • Belangrijke hart-en vaatziekten <1 jr voor randomisatie (symptomatisch congestief hartfalen, myocardinfarct, instabiele angina pectoris, ernstige ongecontroleerde cardiale aritmie, cerebrovasculaire vasculaire gebeurtenis)
 • Chronische actieve infectie
 • Gelijktijdige behandeling met andere anti-kankertherapie zoals per protocol beschreven

StudiecoŲrdinator

Onderzoeker:
Prof. Dr. G.A.P. Hospers
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: g.a.p.hospers@umcg.nl

CAIRO 4 Protocol

CAIRO 4 Afname protocol angiogenese

CAIRO 4 PatiŽnteninformatie en toestemmingsverkl.

CAIRO 4 SAE-formulier

CAIRO 4 Zakkaartje

CAIRO 4 Form Registration geen deelname

CAIRO 4 PIF en IC geen deelname